Logo

İllegal temellere dayalı devrimci örgüt sorunu, tam da yaşamsal bir ihtiyaca dönüştüğü bir dönemde, ana gövdesiyle Türkiye solunun gündeminden çıkmış bulunmaktadır. Gerçekte bu salt Türkiye’ye özgü bir durum da değildir. Dünya ölçüsünde de solun bu alanda büyük bir yıkım yaşamış bulunduğu ortadadır. İllegal temellere dayalı ihtilalci örgüt anlamında leninist örgüt anlayışı bir yana bırakılmıştır; en iyi durumda, geride kalmış tarihsel bir aşamanın artık eskimiş...

Bağımsız sendika sorunu parti için yeni bir tartışma değil, farklı dönemlerde ele alınmış ve çerçevesi çizilmiş bir konudur. Bu kapsamda Parti Kuruluş Kongresi değerlendirmelerini özellikle anmak gerekir. Konu Kuruluş Kongresi’nde esaslı biçimde tartışılmış, bugüne de yol gösteren önemli açıklıklar sağlanmıştır. Yakın dönem...

2016 1 Mayıs’ı katılım, yaygınlık ve coşku yönünden son yılların en zayıf kutlamalarına sahne oldu. AKP’nin dayatmalarının dörtlü (DİSK, KESK, TTB, TMMOB) ve reformist izleyicileri tarafından kabul edilmesi “terör tehdidi” ile birleşince, devletin kolluk kuvvetleri keyfilik ve küstahlıkta sınır tanımadı. Polis kordonları, arama...

Burjuvazi için reformist akımlar, kriz dönemlerinde kitleleri manüple etmek ve düzene yedeklemek açısından bir diğer alternatif. Bugün krizin giderek derinleştiği, sınıf-kitle hareketlerinin yükseldiği bir dönemde reformist akımların güçlenmesi, birçok ülkede düzen siyasetinde önemli bir yer edinebiliyor olması hiç de şaşırtıcı değil.

Son “Metal Fırtınası” süreci dinci gericiliğin işçi sınıfının geniş bölüklerini nasıl etkisi altına almış olduğunu bir kez daha somut olarak göstermiştir. AKP’nin en büyük oy potansiyelini geniş işçi ve emekçi kesimleri oluştururken, işçiler arasında cemaatlerin de azımsanmayacak bir etkisi sözkonusudur. Bizzat kapitalist patronların teşvikiyle fabrikalarda etkinlik alanı yaratan cemaatler eliyle işçiler, ağır yaşam koşullarının yarattığı güçsüzlük ve çaresizlik duygusuyla...

Sermaye sınıfının “meslek lisesi memleket meselesi” söylemi temelsiz değildir, kapitalist üretim açısından taşıdığı önemi göstermektedir. Bizler de kapitalizmi yıkma mücadelesinde “meslek lisesi devrim meselesi” formülasyonunun gereklerini yerine getirmeli, gündelik çalışmanın temel bir yönü olarak öne çıkartabilmeliyiz.